top of page

Algemene Voorwaarden 
VA-Mechanicals

ALGEMENE VOORWAARDEN (laatste versie van 01/01/2023): ​

1. Firma naam / brands & services: 

VA-Mechanicals is onze commerciële firma naam. 

Daarnaast hebben wij twee huismerken zijnde: Due Tempi Vintage Mechanics & B-art Originals.

Due Tempi Vintage Mechanics: 

Onder deze merknaam voorzien wij alle door VA-Mechanics uitgevoerde onderstaande services: 

- Aankoop & Verkoop met garantie.

- Onderhoud & Herstellingen 

- Opstarten & Rijklaar maken

- Import & Export 

- Ombouw en custombuilds 

- Verhuur van tweewielers en motomobilia voor deco doeleinden 

En dit van alle tweewielers m.b.t. fietsen, e-bikes, bromfietsen, scooters, motorfietsen tot 600cc 

B-art Originals: 

Onder deze merknaam voorzien wij alle door VA-Mechanics uitgevoerde onderstaande services: 

- Creeren van eigen decoratieve creaties m.b.t. de tweewielerwereld op een kunstzinnige manier. 

- Ontwerpen en opbouwen van custom tweewielers op bestaande platformen, dit steeds binnen de lijnen van de op het ogenblik van de opbouw geldende wetgeving.

- Wij werken met B-art Originals enkel aan eigen creaties die na de opbouw aangeboden worden aan ons clientieel! 

Wij aanvaarden niet langer klanten opdrachten voor om en opbouw, wel kunnen wij rekening houden met uw wensen naar toekomstige projecten echter zonder deadline en met behoud van onze eigen creatieve vrijheid! 

2. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND. 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Herroepingstermijn : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument : de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;
3. Dag : kalenderdag;
4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Onderneming : VA-Mechanicals, zoals onder artikel 2 nader geïdentificeerd, die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of voor rekening van Giks Stock bvba goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aan te bieden;
8. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming 

Commerciële naam:

VA-Mechanicals 
Adres: 
            Wettersesteenweg 122

            9520 Bavegem (BE) 
E-mai: due-tempi@outlook.com 
Gsm:  0484.35.84.69 
Bank:  BNP Paribas Fortis 
IBAN: BE87 0018 9186 8394 
BIC:  GEBABEBB 
Ondernemingsnummer: BE 0753.966.350 
(Bijzondere vrijstelling kleine ondernemingen!) 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.
2. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goed- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, m.a.w. huidige overeenkomst heeft voorrang. Ingeval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie.

 

Artikel 4 - Het aanbod 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
- de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;
- de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
- de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
- de eventuele leveringskosten;
- de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
- het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
- de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
- de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
- de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
- de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
- de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;
- de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
- de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling;

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De onderneming kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De onderneming zal de consument, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen - schriftelijk of op een andere duurzame drager die de consument ter beschikking staat en voor hem toegankelijk is - dat een samenvatting van de order en de volgende informatie bevat:
a. de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;
b. de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
c. de eventuele leveringskosten;
d. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
e. de geldigheidsduur van het contract, in geval van duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen;

 

 

f. de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen;
g. het geografisch adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn klachten terecht kan;
h. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;
i. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft;
j. het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
k. de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het eventuele herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: " De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ";
l. bij ontstentenis van het eventuele herroepingsrecht, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: " De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. "

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening. 

Bij levering van goederen:

1. Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
3. De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de onderneming. Om een bestelling terug te sturen vult u het retourformulier in (ingesloten bij levering goederen). U volgt de instructies op het retourformulier voor terugsturen. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. 
4. Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.
5. Bestellen en leveren van goederen is enkel mogelijk in België en Nederland.
6. Een modelformulier voor de herroeping van uw producten kan u hier terugvinden: http://economie.fgov.be/nl/binaries/
Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

Bij levering van diensten:

7. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.
8. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping. 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten van terugzending en alle andere kosten van verzending voor rekening van de klant; De consument zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van het gekochte goederen.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht. 

1. De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:
betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

 

Artikel 9 - De prijs. 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven. Due Tempi Vintage Mechanics is een kleine onderneming die valt onder de "Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen". Dit houdt in dat wij geen Btw plicht hebben en wij op onze facturen geen Btw apart zullen vermelden. Professionele kopers kunnen dus ook geen rechtstreekse Btw terugvorderen op onze facturen. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald. 
4. De consument kan wel gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld. In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie. 

1. De onderneming staat ervoor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de onderneming er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding, in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding, nooit reden zijn voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. De onderneming is niet verplicht teruggezonden goederen aan te nemen, noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen;
3. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering. 

1. De onderneming zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.
3. De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 45 dagen na ontbinding terugbetalen.
5. De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de consument heeft gecontracteerd.

 

Artikel 12 - Duurtransacties. 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

 

Artikel 13 - Betaling. 

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 EUR) te vorderen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling. 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.
2. Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen. 

1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de consument is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Aalst of Dendermonde, beiden gelegen te België. De onderneming zal echter tevens elke andere rechtbank bevoegd volgens de wet kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de plaats van de consument.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen. 

Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden. 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn bekendgemaakt.

 

Artikel 18 - De Europese online dispute resolution (ODR). 

De Europese Commissie heeft een platform uitgewerkt voor online discussies. Deze kan u
terugvinden via volgende link :

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform vanaf 15 februari 2016 te gebruiken, als ze klachten hebben bij een online-bestelling.

 

Artikel 19 - Privacy & verwerking van uw klant / persoonsgegevens.
Wij respecteren de privacy van onze klanten ten alle tijden. Due Tempi Vintage Mechanics gebruikt  uw klant / persoonsgegevens alleen voor de verkoop en verzending van artikelen uit de winkel of via onze website of ebay E-store. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wel werken wij voor onze facturatie met het online platform FactuurSturen.be  De e-mail correspondentie naar uw e-mail adres met onze facturen en digitale betaallink zal automatisch uitgevoerd worden door het platform FactuurSturen.be en dit in naam van Due Tempi Vintage Mechanics. Uw klantgegevens worden door ons bewaard in onze persoonlijke bedrijfsaccount op het platform van FactuurSturen.be. Op uw vraag verwijderen wij graag en onmiddellijk al uw persoonlijke gegevens uit onze online database op het platform FactuurSturen.be! Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom op due-tempi@outlook.com. Verder worden uw persoonsgegevens door Due Tempi Vintage Mechanics ook verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  

(/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op due-tempi@outlook.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Artikel 20 - Algemene voorwaarden: Vintage mini shop & workshop.

1.Onze eigenlijke Vintage mini shop en workshop is gelegen te wettersesteenweg 122 9520 Bavegem. 

Een bezoek aan onze Vintage mini shop kan enkel na afspraak op de aangegeven tijdstippen ( Ma - Do: Na afspraak, Vr & Za: 08u30 - 17u30uur, Zo: Gesloten.)  

 

  

3. Prijzen en promoties in onze Vintage Mini & Workshop.

Alle goederen en voertuigen in onze e-store en in onze Vintage mini shop zijn steeds exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld in de product omschrijving. De verzendkosten via de minishop kunnen afwijken van de verzendkosten die wij via onze andere (e-commerce) kanalen hanteren daar er andere verzendservices kunnen worden aangeboden. De verkoopprijzen op onze e-store en in de mini shop zijn wel steeds dezelfde. De aangeboden promoties in onze vintage mini shop kunnen afwijken van deze gehanteerd in onze e-commerce. Voor ieder verkocht item of voertuig wordt een klantenfactuur gemaakt hier wordt nooit van afgeweken!

Due Tempi Vintage Mechanics is een kleine onderneming die valt onder de "Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen". Dit houdt in dat wij geen Btw plicht hebben en wij op onze facturen geen Btw apart zullen vermelden. Professionele kopers kunnen dus ook geen rechtstreekse Btw terugvorderen op onze facturen. 

 

4. Werkplaats tarieven.

De VA-Mechanics werkplaats is momenteel enkel op afspraak bereikbaar voor onze klanten. Wij hanteren het standard uurtarief van 40€/ per uur voor onderhoud en kleine herstellingen en dit rekenend per gestart kwartier en met een minimum van 2 kwartier per gestarte opdracht. Bij andere werkzaamheden dan onderhoud hanteren wij volgende tarieven: revisie werk 44€ per uur / gespecialiseerde technieken 50€ per uur en Zwaar of vuil werk 60€ per uur onder dezelfde voorwaarden als ons standaard tarief! Op uw factuur kan u een combinatie van verschillende werkuur tarieven terug vinden dit is afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden aan uw voertuig.  Wij werken ook regelmatig samen met externe firma's voor allerlei ondersteunende diensten zoals schilder, straalwerken, etc.. 

 

5. Offertes.
Alle onze offertes hebben een indicatief karakter en zijn bijgevolg niet bindend bij de eind facturatie! 

Voor grote herstellingen of restauraties in onze workshop zal steeds 35% voorschot gevraagd worden op het offertebedrag en wij starten de werken pas op als we het voorschot ontvangen hebben.

Komen er onverwachtse kosten hoger dan 250€ boven op onze offertes dan maken wij hier melding van aan de klant en vragen  zijn schriftelijke toestemming om de werkzaamheden verder te zetten. Wij behouden ons desbetreffend het recht om een tussentijdse factuur op te maken m.b.t. de meer werken. Al onze offertes hebben een geldigheid van 14 dagen en blijven steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

6. Panning en hersteltijden.
Wij trachten alle werkzaamheden zo snel als mogelijk klaar te maken en af te werken, echter zijn wij gehouden aan doorlooptijden m.b.t. van leveringen en beschikbaarheid van onderdelen / wisselstukken bij onze leveranciers. Indien onze vaste leveranciers de nodige onderdelen niet tijdig kunnen aanleveren checken wij steeds de beschikbaarheid via alternatieve leveranciers. Echter dienen onze klanten ook rekening te houden met het feit dat wij dit doen in bijberoep en slechts 2 werkdagen (vrijdag en zaterdag) per week actief zijn! Daarom zullen werkzaamheden bij ons in de werkplaats steeds meer doorlooptijd vragen t.o.v. werkplaatsen die voltijds werken. Ook de complexiteit of zeldzaamheid van het desbetreffende voertuig heeft invloed op de doorlooptijd. Daarom geven wij nooit explicite maar wel indicatieve hersteltijden op! Doorlooptijden kunnen varieren van 1 dag tot 1 jaar+ voor de heel complexe en zeldzame voertuigen. Is uw voertuig in de planning opgenomen maar komen wij in een wacht situatie door onbeschikbaarheid aan onderdelen of andere redenen waar wij zelf wel of geen invloed op hebben, zoals externe factoren dan wordt uw voertuig terug in de planning opgenomen zodra de omstandigheden het toelaten. 

Wij behouden ons ook het recht om alle in onze aangeboden merken en types van onderdelen en materialen

evenwaardige alternatieven te gebruiken bij de effectieve uitvoering van de werkzaamheden en dit m.b.t. beschikbaarheid en eventuele verandering  van levernaciers! 

7. Betalingen facturen & creditnota's.

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Nalatigheidsintresten te belope van 10% kunnen geëist worden. 

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege het bedrag van de factuur met 15%  verhoogd worden. 

Bij betalingsproblemen dient de klant ons steeds zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en kijken samen met de klant naar eventuele oplossingen, waar beide partijen zich kunnen in vinden, ieder akkoord zal  opgemaakt worden in tweevoud en door beide partijen ondertekend worden! 

Bij het niet betalen of onvolledig betalen van onze  facturen voor aangekochte voertuigen, herstellingen, revisies of projecten maken wij steeds gebruik van ons retentierecht! 

Indien de redelijk termijn volgend op de initiële vervaldatum van de factuur en na het versturen van minimum 3  aanmaningen m.b.t de factuur overschreden wordt, zal uw dossier overgedragen aan onze raadsman of een incassobureau die dit  voor ons verder zal behandelen, de kosten hier aan verbonden zijn steeds ten laste van de klant!  

Onze facturen worden digitaal via e-mail, WhatsApp, Messenger of andere digitale communicatie middelen verstuurd, een kopie op papier stellen wij steeds kosteloos ter beschikking van onze klanten maar enkel op diens uitdrukkelijke vraag. In de e-mail zit ook steeds een digitale link naar de verschillende digitale  betaalmogelijkheden en helpen bij een vlotte betaling ter plaatse van uw aangekochte goederen. Onze facturen worden aangemaakt, beheerd en verstuurd van op het online platform FactuurSturen.be. In de vintage mini shop en workshop kunt u steeds betalen met cash geld of via de Payconiq of een andere online betaal app. (Paypal, Bancontact app., etc...) echter voorzien wij geen Bancontact terminal voor bankkaarten. 

Bij verkoop van voertuigen duurder dan 500€ zal er steeds een voorschot van 35% van de totale verkoopprijs gevraagd worden. VA-Mechanics blijft eigenaar van alle verkochte voertuigen tot het volledige saldo door de klant voldaan is.

Voor aangekochte voertuigen, herstellingen, revisies of projecten waarvan het volledige saldo door de klant voldaan is maar die na de uiterlijke termijn van 30 dagen niet werden afgehaald, behoud VA-Mechanics zich het recht om een vastgelegde stockagekost zoals vermeld in punt 10 van deze algemene voorwaarden aan te rekenen.

Creditnotas zullen steeds binnen de 45 kalenderdagen na datum van verzending teruggestort worden op uw  bankrekening, indien wij uw bankrekening niet kennen, zullen we dit gelijktijdig met de verzending van uw creditnota opvragen. Credinota's worden nooit cash uitbetaald maar enkel en alleen via overschrijving! 

 

8. Te Goed Bonnen voor werkuren en Wisselstukken: 

Te goed werkuren worden vermeld per aantal kwartieren! 
(1 kwartier = 10€ / 40€ per uur) 
Werkuren te goed bon enkel te gebruiken in onze workshop voor standaard opdrachten zoals. B.v.: Onderhoud, herstellingen,  nazicht. 
Onze ophaaldiensten vallen hier buiten en worden apart aangerekend aan het normale tarief. 

Te goed voor wisselstukken wordt in een overeengekomen saldo in Euro uitgedrukt!  
Dit te goed is te spenderen aan bij ons bestelde wisselstukken welke wij rekenen aan het normale gangbare tarief zoals toegepast in onze workshop. 

Bij iedere opdracht waarbij de begunstigde gebruik wenst te maken van dit te goed, moet u deze originele te goed bon kunnen voorleggen, na iedere opdracht waarbij het saldo niet volledig is opgebruikt, ontvangt u een nieuw exemplaar  met vermelding van uw resterende krediet. Wij aanvaarden enkel de originele te goed bon! 
Onze te goed bonnen staan steeds op naam van de begunstigde en zijn enkel en alleen door deze persoon te  gebruiken! Onze te goed bonnen kunnen dus nooit worden doorgegeven aan derden! 
Op de te goed bon zit een maximum geldigheid van 36 maand, te tellen van af datum van opmaak van de 
eerste originele te goed bon met vermelding van het start saldo! Dus het volledige saldo heeft een maximum geldigheid van 36 maand ook indien u het te goed niet in één keer opgebruikt! 

Wij behouden ons het recht om de waarde van de te goed bon op eender welk moment uit te betalen in Euro mochten de omstandigheden dit vragen. Voorbeeld hiervan is b.v.: het stop zetten van de firma om gelijk welke reden of noodzakelijke prijsstijgingen i.v.m. werkuren waardoor de opgegeven waarde niet meer strookt met de werkelijke kost. 

(deze lijst is niet gelimiteerd tot de gegeven voorbeelden en kan door ons eenzijdig worden aangevuld! 

Wij zien het wel als onze plicht om de klant in deze gevallen steeds een vergoeding naar de zelfde waarde als de te goed bon uit te betalen! 

 

9. Verzending & Levering van fysieke aankopen in onze shop.
Indien gewenst kunnen de aangekochte goederen in onze mini shop ook worden opgestuurd naar u of een andere ontvanger! Zodra we uw betaling ontvangen hebben, krijgt u per e-mail een bevestiging en sturen we de door u bestelde artikelen binnen de 3-5 werkdagen naar het door u opgegeven adres op. Wij werken binnen Europa met de verzendservices van Bpost.
 De verzendkosten worden berekend aan de hand van uw adres, het gewicht en de afmetingen van het pakket. Indien de klant een extra optie keuze (verzekerde verzending, aangetekende zending, gebruik Parcel shop, etc...) wenst dan zal dit steeds doorgerekend worden in de verzendkosten. Extra verpakkingskosten worden enkel in uitzonderlijke gevallen (fragiele goederen of cadeau verpakkingen) aangerekend en zal steeds apart vermeld staan op de factuur. Bij verschillende aankopen wordt alles zoveel als mogelijk gecombineerd om de kosten te drukken. Al de goederen worden goed verpakt, maar het risico op beschadiging of verlies tijdens verzending blijft voor de koper indien er door de klant niet werd gekozen voor een verzekerde verzending. Levering van voertuigen kan in samenspraak met de klant en enkel nadat het volledige saldo van het aankoopbedrag inclusief afleverkosten is voldaan. De leveringskost zal steeds vermeld staan op uw aankoopfactuur en is afhankelijk van uw locatie, grote van het voertuig en eventueel andere niet nader bepaalde toch relevante en van invloed zijnde factoren! De klant moet deze service aanvraag expliciet vermelden bij de aankoop van het voertuig. Momenteel is de afleverservice enkel iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand beschikbaar en dit binnen de Benelux en in samenspraak met de klant! 

 

10. Afhaling.
Uw voertuig kan na aankoop, herstellingen, revisies of projecten en na afspraak steeds worden afgehaald op ons adres in 9520 Bavegem indien uw factuur volledig betaald werd en dit binnen een redelijke termijn van 30 dagen. Na deze periode kunnen wij een stockagekost van 1.5€ per dag aanrekenen. Dit is ook geldig indien wij beroep doen op ons retentierecht bij het laattijdig of niet betalen van uw facturen. zie Punt 7 van deze alegemene voorwaarden i.v.m. alle info tot het correct betalen van onze facturen.  

11. Garantie (tweedehands) onderdelen.

De spullen die wij verkopen zijn voor het overgrote deel tweedehands of New Old Stock en hebben dus steeds al een bepaalde ouderdom en/of hebben dikwijls al een heel leven achter zich. Daarom voorzien wij enkel een beperkte garantieperiode van 1 jaar na datum van aankoop op elektrische toestellen en mechanische onderdelen.  Indien de door VA-Mechanicals verkochte goederen "behandeld en gebruikt worden als een goede huisvader" en bovenstaande beperkingen in acht genomen worden door de klant dan genieten deze een garantie van 1 jaar voor particuliere klanten. Nieuwe onderdelen of goederen met uitsluiting van slijtagedelen (remmen/ koppeling / banden, vloeistoffen, etc.) genieten steeds een garantie van 2 jaar voor particuliere klanten. Om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van garantie dient de klant steeds de originele aankoopfactuur voor te leggen bij ieder garantieclaim.  

12. Garantie Occasie voertuigen en Project / onderdelen voertuigen.

vanaf 01/01/2023 worden alle door VA-Mechanicals verkochte voertuigen getest op 95 punten deze checklist maakt integraal deel uit van de bestelbon. Indien er zich binnen de garantieperiode een probleem mocht stellen met het voertuig, dan is de klant verplicht om eerst VA-Mechanicals in kennis te stellen van het probleem en dit door ons te laten controleren of herstellen. Indien de klant eerst het zij zelf of een derde partij (al dan niet professioneel of particulier) aan het voertuig werkt of laat werken, vervalt de garantie volledig! Enkel na het in kennis stellen van VA-Mechanicals i.v.m. het probleem kan er in onderling overleg een lokale oplossing besproken en door VA-Mechanicals voorafgaand goedgekeurd worden. VA-Mechanicals behoudt zich ten alle tijde het recht om zelf de voorwaarden voor dergelijke goedkeuring te bepalen. Om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van garantie dient de klant steeds de originele aankoopfactuur voor te leggen bij ieder garantieclaim.  

Volgende slijtage onderdelen zijn steeds van de garantie uitgesloten: remblokken / remschoenen, remschijven en remtrommels, lampen, batterij, alle tandwielen en kettingen, koppeling, bedingingskabels, alle nodige vloeistoffen, banden en ventielen. Bij de verkoop van project voertuigen kunnen wij geen garantie voorzien, daar het meestal gaat om niet conforme aan de Belgische wetgeving zijnde voertuigen of voertuigen die niet mobiel of incompleet zijn en dienen als donor voertuig. Vanaf 01/01/2023 worden ook deze project voertuigen of herstarters enkel aangeboden met een bestelbon waarop de staat van het voertuig vermeldt staat zodoende de koper volledig geïnformeerd is over dit voertuig en de desbetreffende staat!

Project voertuigen worden steeds zonder enige vorm van garantie verkocht!  

 

13. Verhuur van motomobilia & deco tweewielers 

Wij bieden onze volledige motomobilia en tweewieler collectie aan in verhuur aan proffesionele klanten. 

Wij verhuren niet aan particulieren.

De huur periode kan lopen vanaf 1 dag tot maximaal 6 maand. 

De gehuurde goederen en tweewielers dienen door de ontlener zelf verzekerd en gevrijwaard te worden aan het in de overeenkomst opgegeven bedrag. 

Bij diefstal of schade zullen alle kosten doorgerekend worden rechtstreeks aan de ontlener. 

Wij transporteren de goederen of tweewielers zelf tot op uw locatie, vanaf de overdracht die hierop volgt is de ontlener verantwoordelijk voor de goederen / tweewieler tot op het moment van ophaling, ook al is dit pas na het aflopen van de eigenlijke huur overeenkomst. 

 

14. Milieu bewust omgaan met oldtimer voertuigen:

Wij vragen onze klanten om er enigszins rekening mee te houden dat het rijden met een "Oldtimer" of ouder voertuig op zich extra belastend is voor het milieu en de samenleving! En dus het voertuig enkel zou willen gebruiken voor recreatieve doeleinden en dit met een maximum van 2000 km per jaar. Verder vermelden wij graag dat al onze afvalstromen grondig worden gesorteerd en verwerkt worden door een erkende afval verwerker!  

15. Garantie op herstellingen en werkzaamheden in onze werkplaats.

Op alle herstellingen en werkzaamheden voorzien wij voor particuliere klanten een garantietermijn van 1 jaar. 

Indien er zich binnen de garantieperiode een probleem mocht stellen op de herstelling dan is de klant verplicht om eerst VA-Mechanicals in kennis te stellen en het probleem door ons te laten controleren of herstellen. Indien de klant eerst het zij zelf of een derde partij (al dan niet professioneel of particulier) aan het voertuig werkt of laat werken, vervalt de garantie volledig! Enkel na het in kennis stellen van VA-Mechanicals i.v.m. het probleem kan er in onderling overleg een lokale oplossing besproken en eventueel door VA-Mechanicals goedgekeurd worden. VA-Mechanicals behoudt zich ten alle tijde het recht om zelf de voorwaarden voor dergelijke goedkeuring te bepalen. Op alle nieuwe onderdelen en wisselstukken voorzien wij 2 jaar garantie voor onze particuliere klanten. Op alle occasie onderdelen voorzien wij een garantie van 1 jaar voor onze particuliere klanten, met uitzondering van alle slijtdelen (b.v.: remmen, koppeling, banden, etc.) en vloeistoffen die geen garantie genieten. Een bij ons aangekocht onderdeel dat door de klant verkeerd werd gebruikt of gemonteerd verliest altijd zijn garantie voorwaarden. Om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van garantie dient de klant steeds de originele aankoopfactuur voor te leggen.  

 

16. Bemiddelingsopdrachten: 

Worden enkel aanvaard en afgesloten voor de verkoop van voertuigen in opdracht van onze particuliere klanten.

De bemiddelingsopdracht wordt steeds schriftelijk vastgelegd doormiddel van ons opdracht formulier getekend door beide partijen. Bij bemiddelingsopdrachten hanteren wij steeds een minimum duurperiode van 3 maand en een minimum  verkoopprijs. De vergoeding van voor deze bemiddelingsopdracht kan bestaan uit een commissie vergoeding van 10 / 12.5 of 15% op de effectieve verkoopprijs of de volledige meerwaarde verwezenlijkt op de minimum verkoopprijs, dit wordt voorafgaand besproken tussen beide partijen en wordt integraal opgenomen in het bemiddelingscontract. Wij treden enkel op als bemiddelaar de uiteindelijke verkoop wordt gesloten met een volledige bestelbon tussen de feitelijke verkoper /eigenaar en de koper!  Daar wij als firma enkel de bemiddeling behartigen blijft dit dan ook ten alle tijden een particuliere transactie tussen eigenaar /verkoper en de koper, er is dan ook geen recht op garantie bij het sluiten van de verkoop. Wij voorzien wel een bestelbon met een technische beschrijving van het voertuig gemeten over 95 punten zodoende de kopende partij bij het sluiten van de aankoop een eerlijke en volledige beschrijving van het voertuig heeft gekregen en zodoende alle kritische controlepunten kennis kan nemen. 

Wenst de koper toch enige vorm van garantie te verkrijgen dan kunnen wij dit afzonderlijk aanbieden via een apart garantiecontract die wij op het ogenblik van de aankoop tegen een nog nader te bepalen vergoeding kunnen aanbieden en dit voor een periode van 12 / 24 of 36 maand. 

Dit garantiecontract valt echter wel buiten de eigenlijke aankoop tussen verkoper/eigenaar en de koper. 

Dit contract wordt wel afgesloten tussen onze firma (VA-Mechanicals) en de koper. 

17. Klachten. 
Klachten naar aanleiding van bestelde en ontvangen spullen, afgeleverde voertuigen of uitgevoerde werkzaamheden dienen plaats te vinden binnen 48 uur na ontvangst. Enkel klachten die ons schriftelijk worden overgemaakt het zij via Mail, Whatsapp of aangetekende brief zullen aanvaard worden voor nazicht en behandeling. Denk er wel aan dat de meeste van onze goederen al een bepaalde ouderdom hebben en er dus gebruikssporen aanwezig kunnen zijn, voor voertuigen zullen deze steeds vermeld staan op de bestelbon! Bij ons koop je overwegend vintage of New Old Stock en dus niet nieuw. Lees daarom altijd aandachtig de productomschrijving en aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen alvorens over te gaan tot een aankoop! 

 

18. Herroepingsrecht. 
Zie paragraaf  1. algemene voorwaarden voor verkoop op afstand: artikel 6 t.e.m. 8, deze voorwaarden zijn van eveneens van toepassing op aankopen van goederen of voertuigen in onze vestiging te 9520 Bavegem! 

 

19. Toepasbaar recht.

Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden geregeld naar Belgisch recht. Hierbij zijn enkel de rechtbanken van Gent en het arrondissement Gent bevoegd. 

 

20. Privacy & verwerking van uw klant / persoonsgegevens.

Bekijk onze privacyverklaring op de voorziene pagina op deze website. 

 

bottom of page